Examination in Acudo ryu

Information from The Norwegian Acudo Association
A practitioners progress in the art of Acudo Ryu is determined soly on the practitioners mastery of both the theoretical and practical curriculum. This means that the amount of time spent studying Acudo Ryu is secondary to his or her understanding of the art. It is at the discretion of the individual senseito judge when a practitioner is ready to take a new exam for higher levels.
For some, the progress can be made swiftly, witch is often the case of students with prior experience in other martial arts, as they have a foundation on wich to build their understanding of Acudo Ryu. For others, progress will be slower, usually this is in the case where the student does not have any previous experience, and hence needs to learn and master a range of basic techniques in addition to the theoretical knowledge and skills regarding the meridians, acupuncture points, Qi, qinna ect as stated in the curriculum.
100_5211
The exam in itself are sometimes conducted as follows:
Part 1: warm-up phase
– rewieving the theory relevant to the spesific exam
– Qinna kata
– Basic techniques (solo)
Part 2: The main exam
– Locating the acupuncture points
– Basic techniques with partner
– Randori / fight test
Part 3: Finishing phase
During part 3 the examinator may ask the candidate followup questions from the curriculum. These questions may be from both the theoretical and practical curriculum, and it is at the discretion of the examinator if there is to be any followup in this part.
Exams may be conducted at any time it is practical and only instructors approved by the NAA (sett inn passende forbund her) may conduct exams. Exams may be given at seminars by application from the canditate.
Exams up to, and including 1.kyu are normaly held by the approved examinator in the clubs. Exams for black belts are given by the national assosiation.
NFH4
The same text in Norwegian

Denne artikkelen er ment til å oppklare litt omkring rutiner og regler rundt graderinger innen Acudo Ryu i Norge.

En utøvers fremgang i stilarten begrenses kun av den aktuelle utøverens beherskelse av pensumet. Dette betyr at tidsaspektet ikke nødvendigvis følger et satt tidsintervall. Det er opp til hver enkelt sensei å vurdere når en utøver er klar for å gradere til et nytt nivå. For noen kan dette gå veldig fort, noe som ofte er tilfellet for utøvere som har tidligere erfaringer fra andre stilarter som de kan bygge på. I disse tilfellene har man allerede ett godt grunnlag, og man må ikke bygge inn de grunnleggende teknikkene fra bunn av. For utøvere som ikke har noen erfaringer fra annen kampsport tidligere vil det naturlig nok gå litt lengre tid mellom hver gradering, da de i tillegg til å måtte tilegne seg de teoretiske kunnskapene om meridianene, qi og qinna, også må mestre grunnleggende ferdigheter som god fallteknikk, grunnteknikker innen slag, spark, kast, leddmanipulering og andre kontrollteknikker. Dette vil naturligvis ta lengre tid.

Gjennomføringen av selve graderingene er like, uavhengig av hvilket belte utøveren skal testes til;

Del 1: Oppvarming

  • Gjennomgang av teorien til pensum
  • Qinna Kata
  • Grunnleggende teknikker

Del 2: Hoveddel

  • Meridian test/punktlokalisering
  • teknikker med partner
  • randori

Del 3: Avsluttning

Under avsluttende del av gradering kan det være at sensor stiller utøveren som skal graderes oppklarende spørsmål fra pensum. Dette kan være både praktiske og teoretiske spørsmål.

Tidspunkt for graderinger varierer. Det er mulig å gjennomføregraderinger til alle grader etter avtale på seminarer i Acudo Ryu.

Kun sensorer godkjente av NAA har rett til å gradere utøvere opp til 1.kyu (som oftest vil dette være klubbens hovedtrener). for dan-graderinger gjøres dette av forbundet.

Mvh

Shihan Shino Wilberg

President NAA
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s